Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to postępowanie oceniające wpływ inwestycji na środowisko (dotyczy to także ludzi), obejmujące w szczególności:

  1. weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dostarczonego przez inwestora,
  2. uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
  3. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana, w przypadku inwestycji mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko lub – na drodze decyzji administracji ochrony środowiska – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Listę przedsięwzięć należących do tych kategorii określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Główne zagadnienia dotyczące oceny oddziaływania na środowisko obiektów energetyki jądrowej regulują następujące akty normatywne:

  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
  • •rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla obiektów energetyki jądrowej jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zgodnie z przepisami ustawy Ministerstwo Gospodarki  wykonało Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu PEJMimo że działania będące przedmiotem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej mają głównie charakter prawny, organizacyjny i formalny, ich efektem będzie uruchomienie pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. W Prognozie skupiono się na skutkach środowiskowych tego efektu. Zakres prognozy jest zgodny z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. Nr. 199, poz. 1227).