Decyzje polityczne

13 stycznia 2009r.

Rozwój projektu elektrowni jądrowej w Polsce rozpoczął się uchwałą Rządu RP z 13 stycznia 2009r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Jako cel programu określono uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w roku 2020. Głównym inwestorem jest Polska Grupa Energetyczna S.A. Podjęto również decyzję o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, a także wstępnie przygotowano 9 możliwych pod budowę lokalizacji z których najbardziej istotne to Żarnowiec na Pomorzu i Klempicz w Wielkopolsce.

19 maja 2009r.

Powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, którym została Hanna Trojanowska, dotychczasowy dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE S.A.).

Lipiec 2009r.

Ministerstwo Gospodarki opublikowało przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej. Harmonogram przewiduje prowadzenie działań w 4 etapach:

 • Etap I – do 30.06.2011: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej do 31.12.2010; uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej do 30.06.2011,
 • Etap II – 1.07.2011 – 31.12.2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej,
 • Etap III – 1.01.2014 – 31.12.2015: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień,
 • Etap IV – 1.01.2016 – 31.12.2022: pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych,
 • Etap V – 1.01.2023 – 31.12.2030: budowa kolejnych bloków elektrowni jądrowych.

Ramowy harmonogram działań

Przykład wizualizacji planowanych bloków jądrowych w elektrowni jądrowej w Dukovanach w Czechach ,

 

Obecnie:
 Docelowo:

 

9 września 2009r.

Premier Donald Tusk powołuje Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. Ma on być platformą współpracy wszystkich podmiotów i instytucji zaangażowanych w projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Do zadań Zespołu należy m.in.:

 • formułowanie wniosków dotyczących udziału energetyki jądrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym
 • przeprowadzanie analiz obowiązujących regulacji prawnych oraz formułowanie opinii w zakresie dostosowania prawa do wymagań i potrzeb wynikających z wdrażania energetyki jądrowej
 • proponowanie rozwiązań w zakresie organizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów energetyki jądrowej

3 listopada 2009r.

Inauguracyjne spotkanie Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej poświęconej pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej w Polsce.

18 listopada 2009r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE S.A.) i Electricite de France (EDF) podpisały memorandum o współpracy w zakresie energii jądrowej. Celem współpracy jest zbadanie możliwości partnerstwa przy budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Firmy zapowiadają wspólne analizy dotyczące budowy reaktorów jądrowych w technologii EPR w Polsce, w szczególności pierwszego bloku do 2020 roku.

28 grudnia 2009r.

Polska Grupa Energetyczna zarejestrowała w sądzie spółkę PGE Energia Jądrowa, ktorej powstanie to kolejny etap w tworzeniu w ramach grupy PGE całej linii biznesowej zajmującej się energetyką jądrową. Prezesem nowej spółki został Marcin Ciepliński, dyrektor departamentu energetyki jądrowej wPGE.

2010 rok

Ma zostać utworzona Agencja Rozwoju Energetyki Jądrowej odpowiedzialna za m.in. działania informacyjne w zakresie wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce.

11 stycznia br.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło listę 28 propozycji lokalizacji elektrowni jądrowych. Zgodnie z zapisami Ramowego harmonogramu działań dla energetyki jądrowej, zespół ds. oceny propozycji lokalizacyjnych wybierze spośród nich 3-5 wstępnych kandydatur.

28 stycznia 2010r.

W Krajowym Rejestrze Sądowym 28 stycznia 2010 r. została zarejestrowana spółka EJ1, która zajmie się bezpośrednim przygotowaniem procesu inwestycyjnego, przeprowadzi badania lokalizacyjne oraz uzyska wszelkie niezbędne decyzje, warunkujące budowę elektrowni jądrowej.Spółka odpowiada także za wybór partnera lub partnerów, z którymi stworzy konsorcjum do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
EJ1 sp. z o.o. jest spółką zależną od zarejestrowanej w grudniu 2009 r. spółki PGE Energia Jądrowa, która odpowiada za zarządzanie linią biznesową Energetyka Jądrowa w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

1 marca 2010r.

Na początku marca PGE podpisała kolejne memorandum dotyczące możliwości współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Drugą wybraną w tym celu firmą została GE Hitachi Nuclear Energy Americas. Memorandum przewiduje wspólne działania przy opracowaniu studium wykonalności dla rozwoju technologii reaktorów jądrowych ABWR i ESBWR w Polsce do 2020 r. wraz z potencjalną ich budową i eksploatacją w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ponadto obie firmy potwierdziły, że równolegle będą prowadzić rozmowy nad potencjalnym partnerstwem przemysłowym przy projekcie jądrowym w Polsce.

23 marca 2010r.

W Ministerstwie Gospodarki zawarto porozumienie pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej a Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące współdziałania w zakresie tworzenia aktów prawnych umożliwiających realizację Programu polskiej energetyki jądrowej.

27 kwietnia 2010r.

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz koncern Westinghouse Electric Company LLC podpisały memorandum o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Memorandum przewiduje podjęcie wspólnych działań w celu przeprowadzenia studium wykonalności dla rozwoju technologii reaktorów jądrowych AP1000 PWR i możliwości budowy pierwszego bloku w tej technologii w Polsce do 2020 roku.

6 maja 2010r.

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała list intencyjny z japońskim koncernem The Chugoku Electric Power Company Inc. Współpraca potrwa pięć lat.PGE oraz Chugoku Electric Power zobowiązały się do podjęcia współpracy w takich obszarach jak: energetyka węglowa, energetyka jądrowa oraz odnawialne źródła energii. Współpraca ma opierać się na wymianie informacji w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym wizyty w elektrowniach) oraz ewentualnym finansowaniu lub współfinansowaniu wybranych inwestycji.

12 sierpnia 2010r.

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjmuje projekt programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej  i projekty założeń do projektów ustaw o energetyce jądrowej i o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową przygotowane przez Hannę Trojanowską, pełnomocnika rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej i podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz postanowia skierować te dokumenty do uzgodnień międzyresortowych.

13 sierpnia 2010r.

Pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska oraz Lee Joon – Jae, ambasador Republiki Korei w Polsce, podpisują memorandum o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

14 sierpnia 2010r.

Pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska poinformowała o przyjętej przez resort gospodarki aktualizacji harmonogramu do projektu programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej. W skutek tego pierwszy blok elektrowni jądrowej w Polsce zostanie uruchomiony w 2022 roku. Wcześniej rząd przyjął, że będzie to rok 2020.

16 sierpnia 2010r.

Projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej określający szczegółowy zakres oraz terminy realizacji działań mających na celu uruchomienie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej zostaje skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

30 grudnia 2010r.

Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna proces sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

13 stycznia 2011r.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjmuje założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz informację o stanie prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, wchodzące w skład tzw. pakietu atomowego. Zostaje on skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Wrzesień 2013

 • 2 września 2013 r. WorleyParsons, wykonawca badań lokalizacyjnych i środowiskowych dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zakończył pierwszy etap prac przygotowawczych, tzw. mobilizację do projektu, obejmującą szczegółowe planowanie prac w zakresie m.in. zarządzania jakością, bezpieczeństwa prac, zarządzania ryzykiem, ochrony środowiska, opracowania szczegółowych metodyk dla inwentaryzacji przyrodniczej oraz harmonogramu realizacji prac. Tym samym rozpoczął się drugi etap badań – uruchomienie badań terenowych w lokalizacjach.

Październik 2013

 • Warunki sprzedaży przez PGE udziałów w spółce PGE EJ 1 uzgodnione.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. , w dniu 23 września 2013 r. ustaliły przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ 1 sp. z o.o., powołanej do budowy oraz eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. i ENEA S.A. nabędą po 146 000 udziałów, stanowiących po 10% w kapitale zakładowym PGE EJ 1

Styczeń 2014

 • Z dniem 31 stycznia 2014 r. Prezes Zarządu, Aleksander Grad złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie PGE EJ 1 sp. z o.o. Z dniem 31 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o. powołała Jacka Cichosza w skład Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o. na funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o.
 • 30 stycznia 2014 Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty przez Radę Ministrów
 • W związku z przyjęciem Programu polskiej energetyki jądrowej, 30 stycznia 2014 r. PGE EJ 1, władze samorządu województwa pomorskiego oraz pomorskich gmin potencjalnej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podpisały porozumienie o współpracy. W dwóch lokalizacjach w woj. pomorskim („Choczewo” gm. Choczewo, „Żarnowiec”, gm. Gniewino i Krokowa) realizowane są obecnie badania lokalizacyjne i środowiskowe, które potwierdzą możliwość budowy elektrowni jądrowej w tych właśnie lokalizacjach.

Strony porozumienia zobowiązały się do opracowania i realizacji wieloletnich Planów Współpracy oraz Rozwoju subregionu pomorskiego, gdzie znajdują się dwie badane lokalizacje.
Dokument wymienia pięć obszarów, w których strony porozumienia zobowiązują się
do współpracy i wzajemnego wsparcia. Są to:

 • Działania komunikacyjne i edukacyjne.
 • Edukacja w zakresie technologii.
 • Wsparcie rozwoju infrastruktury towarzyszącej.
 • Wsparcie rozwoju lokalnego rynku pracy.
 • Wypracowanie możliwych rozwiązań dla zapewnienia samorządom Gmin płynności finansowej, zapewniającej współfinansowanie projektów z zakresu infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej;

Luty 2014

 • PGE Energia Jądrowa podpisała umowę o współpracy z gminami z Pomorza, na terenie których planowana jest budowa elektrowni atomowej. Chodzi o Żarnowiec i Choczewo. Umowa nie przesądza, w której z dwóch lokalizacji w 2019 roku rozpocznie się budowa reaktora.
 • 17.02.2014 Ruszył przetarg publiczny na inżyniera kontraktu. Oferty złożyło czterech wykonawców:
  • AMEC Nuclear UK Ltd;
  • Exelon Generation Company, LLC;
  • Konsorcjum firm: Mott MacDonald Limited, AF-Consult Ltd.;
  • Konsorcjum firm: URS Polska sp. z o.o. Tractebel Engineering S.A.
  • Komisja przetargowa przystąpiła do badania i oceny złożonych ofert.
  • Spółka planuje wybór Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu w III kwartale br.
  • Zakres prac przewiduje cztery główne obszary współpracy:
   • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, w szczególności w zakresie wyboru dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy EPC,
   • zarządzanie projektem, jakością i bezpieczeństwem oraz rozwój kompetencji własnych Inwestora,
   • nadzór nad realizacją inwestycji oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń (m.in. dozoru jądrowego) i pozwoleń,
   • zarządzanie łańcuchem dostaw i kontraktami.

Marzec 2014

 • Ministerstwo utrzymało w mocy decyzję wojewody o wskazaniu lokalizacji w Gąskach elektrowni. Decyzja ministerstwa daje pełne prawo spółce PGE EJ do prowadzenia badań środowiskowo lokalizacyjnych na terenie wyznaczonym pod ewentualną budowę elektrowni. Te trwają już od kilku miesięcy w Żarnowcu i Choczewie, prowadzone przez firmę WorleyParsons.

Kwiecień 2014

 • Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła sprawozdanie podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami na temat nowelizacji Prawa atomowego, która wdraża unijne rozwiązania dotyczące promieniotwórczych odpadów i postępowania z nimi. Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji Prawa atomowego, które przewiduje zasadę „zanieczyszczający płaci”. Oznacza to, że za odpady i ich zagospodarowanie będzie odpowiadał ten, kto je wytworzył, czyli np. operator elektrowni jądrowej.
 • Pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska zrezygnowała ze stanowiska.

Maj 2014

 • Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa atomowego, które wprowadza najnowsze europejskie rozwiązania prawne, w tym zasadę – „zanieczyszczający płaci”. Nowelizacja wdraża europejską dyrektywę 2011/70/EURATOM
 • 24 maja 2014 wchodzi w życie nowelizacja Prawa atomowego, wprowadza ona najnowsze europejskie rozwiązania prawne w zakresie odpadów promieniotwórczych, w tym zasadę – „zanieczyszczający płaci”.

Październik 2014

 • Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło konsultacje publiczne projektu dokumentu określającego krajowe działania w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Grudzień 2014

 • Spółka PGE EJ1 założyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy z firmą WorleyParsons, wykonawcą badań środowiskowych i lokalizacyjnych związanych z budową elektrowni jądrowej. Jednocześnie Spółka zapowiedziała, że będzie kontynuować badania przy wykorzystaniu zasobów Grupy Kapitałowej PGE oraz doświadczenia doradcy branżowego

Luty 2015

 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako podmiot upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz PGE EJ1 Sp. z o.o. wszczęła w trybie negocjacji z ogłoszeniem postępowanie wspólne o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na „Świadczenie usług doradztwa prawnego przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce ”.