Prawo krajowe

Ustawa Prawo atomowe

Ustawa Prawo atomowe wprowadziła jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce. Ustawa reguluje tryb wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, w tym zezwoleń dotyczących lokalizacji, projektowania (przy czym tutaj nie przewiduje się wydawania zezwolenia, określono jedynie podstawowe wymogi jakie powinien spełniać projekt), budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych, a także lokalizacji i budowy składowisk odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Akt reguluje też kwestie ochrony fizycznej, ewidencji materiałów jądrowych, gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, szkoleń i nadawania uprawnień pracownikom, oceny sytuacji radiacyjnej kraju i postępowania w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

W ustawie zobowiązano inwestora do przeprowadzania, przed wystąpieniem do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, analiz bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, z uwzględnieniem czynnika technicznego i środowiskowego. Inwestor musi poddać przeprowadzone analizy bezpieczeństwa weryfikacji. Wyniki analiz bezpieczeństwa są podstawą do opracowania wstępnego raportu bezpieczeństwa, przedstawianego Prezesowi PAA wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Kierownik jednostki organizacyjnej eksploatującej obiekt jądrowy został obciążony obowiązkiem przeprowadzania ocen okresowych bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego. Zatwierdzenie przez Prezesa PAA raportu z przeprowadzonej oceny okresowej będzie warunkiem dalszej eksploatacji obiektu jądrowego.

Wprowadzono system finansowania końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacji obiektu jądrowego.

Ustawa Prawo atomowe – tekst jednolityakt zmieniający, akt zmieniający

Aktualnie weszła w życie uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmieniająca m.in. ustawę Prawo atomowe. Nowelizacja ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, wdraża bowiem do prawa krajowego przepisy dyrektywy Rady, ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dyrektywa Rady 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 2011 roku). Nowelizacja wprowadza tzw. regułę odpowiedzialności zanieczyszczającego, co oznacza że za odpady i ich zagospodarowanie odpowiada ten, kto je wytworzył, czyli np. operator elektrowni jądrowej.

nowelizacja

Równie istotną, będącą uzupełnieniem ustawy Prawo atomowe pozostaje ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (zwana „ustawą inwestycyjną”). Nacisk w tej ustawie położony został na unormowanie procesu inwestycyjnego dotyczącego obiektów energetyki jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Celem ustawy było stworzenie klarownych i stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć związanych z budową w Polsce obiektów energetyki jądrowej, tak aby możliwe było prowadzenie efektywnej działalności w tym zakresie.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących – tekst jednolity.

Rozporządzenia do ustawy Prawo atomowe

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego (Dz. U. nr 8 poz. 55): Dziennik ustawISAP

Rozporządzenia Rady Ministrów

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 281): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 270): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1213): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1048):    Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie  zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1043): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1025): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1024): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1022): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1014): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie  oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 556): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie  dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 394): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie  wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz. U. z 2012 r. poz. 43): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na  przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. nr 219 poz. 1402): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie  ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych (Dz. U. nr 207 poz. 1295): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej –  „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” (Dz. U. nr 185, poz. 1311): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej – „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” (Dz. U. nr 205 poz. 1355): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących  rejestracji dawek indywidualnych (Dz. U. nr 131, poz. 913)       : Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  tranzytu przez to terytorium  materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła (Dz. U. nr 131, poz. 911): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych  wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. nr 131, poz. 910): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących  zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i Toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. nr 4, poz. 29):   Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych  warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. nr 140, poz. 994): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie  planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. nr 20, poz. 169): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. nr 131, poz. 912): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. nr 20, poz. 168): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. nr 102, poz. 1065): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie  ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. U. nr 102, poz. 1064): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia  podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz. U. nr 98, poz. 988): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz. U. nr 98, poz.987): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego (Dz. U. nr 239, poz. 2032): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania  skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych (Dz. U. nr 239, poz. 2030):             Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie  odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. nr 230, poz. 1925): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy  składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. nr 220, poz. 1851):           Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. nr 71, poz. 610): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. nr 127, poz. 883): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. nr 98, poz. 981): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których  działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana  na podstawie zgłoszenia (Dz. U. nr 137, poz. 1153): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. nr 98, poz. 980): Dziennik ustawISAP

Rozporządzenie Ministra Finansów

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe (Dz. U. nr 206 poz. 1217): Dziennik ustawISAP

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad  tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej (Dz. U. poz. 861): Dziennik ustawISAP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie  wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium  materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe (Dz. U. nr 89 poz. 513): Dziennik ustawISAP

 

Rozporządzenia Ministra Środowiska

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 1088): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz. U. nr 279, poz. 1643): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego (Dz. U. nr 257, poz. 1544): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o  uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. nr 25, poz. 154): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 1093): Dziennik ustawISAP

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie  badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz. U. nr 220 poz. 1310): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków  bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów  ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 51 poz. 265): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 0 poz. 470): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie  bazy danych urządzeń radiologicznych (Dz. U. nr 59 poz. 366): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia  udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. nr 59 poz. 365): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. nr 48, poz. 253): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących  formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych (Dz. U. nr 24 poz. 161):                 Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących  aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych (Dz. U. z 2007 r. nr 1 poz. 11): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania  uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących  aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. nr 239 poz. 1737):                 Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków  bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. nr 180 poz. 1325): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań  Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. nr 85 poz. 592): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. nr 35, poz. 180): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. poz. 471): Dziennik ustawISAP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 48, poz. 252): Dziennik ustawISAP

Inne ustawy