Pełnomocnik Rządu ds Polskiej Energetyki Jądrowej

W dniu 11 kwietnia 2014 r. Hanna Trojanowska, w związku z wypełnieniem powierzonych zadań, została odwołana przez Prezesa Rady Ministrów z funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej sprawował swoją funkcję w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Zadania  Pełnomocnika określone w Uchwale Rady Ministrów z dn. 13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej:

  1. Przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu Programu polskiej energetyki jądrowej (PEJ), który określać będzie liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni jądrowych.
  2. Współpraca z Polską Grupą Energetyczną S.A. przy opracowywaniu i wdrażaniu programu (PEJ).

Ponadto, w świetle Zarządzenia Ministra Gospodarki nr 29 z dn. 23 października 2009 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki, do zakresu czynności Pełnomocnika należały w szczególności:

  1. Realizacja zadań związanych z sektorem energetyki jądrowej.
  2. Określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla Departamentu Energii Jądrowej.
  3. Podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra Gospodarki w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.