Kampania informacyjna na temat energetyki jądrowej w Polsce

Uruchomienie programu energetyki jadrowej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej mającej na celu zyskanie pełnego poparcia dla budowy elektrowni w Polsce. Obecnie poziom poparcia nie jest wystarczający, by zyskać w opinii publicznej partnera w planowanym projekcie. Wynika to z wielu powodów, a głównym źródłem oporu jest niewystarczająca wiedza Polaków na temat działania elektrowni jądrowej. Należy jednak zauważyć, że ostatnio poparcie dla budowy elektrowni jądrowej nieznacznie wzrasta. Dzieje się to m.in. poprzez działania edukacyjne i informacyjne podejmowane np. przez media (cykl „Atom dla Polski” w Gazecie Wyborczej) lub poszczególne koncerny energetyczne (np. „Energetyka Atomowa – nowoczesna i przyjazna” autorstwa Grupy CEZ i Gazety Prawnej).

Krokiem w kierunku pozyskania poparcia społecznego dla energetyki jądrowej było rozpoczęcie w 2012 roku przez Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w program (np. PGE) kampanii informacyjno-edukacyjnej „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”, której celem było przekazanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat energetyki jądrowej. W 2013 r., ze względu na sytuację budżetową państwa, kampania „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią” została ograniczona i oparta na środkach i kadrach własnych Ministerstwa Gospodarki.
Własne działania prowadzi inwestor –  grupa PGE S.A. – która swoje działania informacyjne kieruje przede wszystkim do mieszkańców gmin wytypowanych pod możliwą lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej. Kampania nosi nazwę „Świadomie o atomie”. Swoje działania informacyjne, wymagane przepisami prawa, prowadzi również Państwowa Agencja Atomistyki. W zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu energetyki jądrowej aktywną działalność prowadzi także  Narodowe Centrum Badań Jądrowych, jak również Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Badania opinii społecznej

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Millward Brown SMG/KRC w listopadzie 2014 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie respondentów liczącej 2 tys. uczestników, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, większość (58%) Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej, 35% sprzeciwia się jej, a 7% nie ma zdania na ten temat. W porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami, w przypadku liczby zwolenników jest to wzrost o 8 punktów procentowych, a w przypadku przeciwników – spadek z poziomu 42%. Wzrosła także liczba osób (z 58% do 61%) będących zdania, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi, traktując je jako niskoemisyjne źródło energii.

Aż 68% Polaków uważa, że elektrownie jądrowe są dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co zaskakuje, bowiem we wcześniejszych badaniach ten obszar postrzegania rozwoju energetyki jądrowej nie był badany.

Niewątpliwie na postawy Polaków miał wpływ konflikt na Ukrainie i związany z nim wzrost obaw o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z wynikami z poprzednich badań, 93% respondentów, uważa, że w Polsce potrzebna jest kampania informacyjna na temat energetyki jądrowej. Co piąty Polak ocenia swój stan wiedzy na temat energetyki jądrowej jako niedostateczny

lub mierny, 32% – jako dostateczny, 31% – jako dobry, a 15% – bardzo dobry lub celujący. Warto zaznaczyć, że obecnie odsetek osób oceniających swoją wiedzę na temat energii jądrowej co najmniej bardzo dobrze był najwyższy spośród wszystkich do tej pory przeprowadzonych pomiarów (o 3 p.p. więcej niż rok wcześniej). Najniższa zaś była suma osób negatywnie (niedostatecznie i miernie) oceniających swoją wiedzę – 21%.

Najbardziej interesującym dla Polaków zagadnieniem związanym z energetyką jądrową jest „Bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi”. Za interesujące uznało je 88% respondentów, w tym 58% osób jest bardzo zainteresowanych. Swoją wiedzę w następujących temat chciałoby pogłębić 80% Polaków: „Gdzie i jak składowane są odpady z elektrowni jądrowej”, „Wpływ energetyki jądrowej na środowisko naturalne” oraz „Obecna sytuacja energetyczna w Polsce i prognozy

na przyszłość”. Najmniej zajmującymi Polaków tematami jest „Wykorzystywanie energetyki jądrowej w innych krajach w Europie”,  „Koszt budowy elektrowni jądrowej w Polsce” oraz „Jak działa elektrownia jądrowa, jak wytwarzany jest prąd”. Preferencje Polaków co do rozważanych lokalizacji budowy elektrowni jądrowej w Polsce pozostają bez zmian. Spośród trzech prezentowanych lokalizacji zdecydowanie najczęściej wybierany jest Żarnowiec.

Sondaż CATI został zrealizowany w listopadzie 2014 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie respondentów. Miał na celu porównanie wyników z pomiarami zrealizowanymi w 2013 r. i w 2012 r.