Podmioty zaangażowane w projekt

Program Polskiej Energetyki Jądrowej wymienia cztery główne podmioty zaangażowane w jego realizację, tj.:

  • Minister właściwy ds. gospodarki – jego podstawowym zadaniem jest wytyczanie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. Strategia rozwoju energetyki jądrowej, jako spójna z polityką energetyczną państwa, podlegać ma cyklicznej aktualizacji i zatwierdzaniu przez Radę Ministrów;
  • Prezes Państwowej Agencji Atomistyki – jako centralny, niezależny organ administracji państwowej pełniący rolę dozoru jądrowegoktóry przy pomocy Agencji sprawuje w Polsce nadzór nad wykorzystaniem promieniowania jonizującego w przemyśle, medycynie i badaniach naukowych. W obszarze energetyki jądrowej Prezes PAA pełni funkcje regulacyjne, tj. reglamentuje, nadzoruje i kontroluje eksploatację EJ pod kątem bezpieczeństwa;
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – instytucja wykonująca zadania w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi;
  • Inwestorzy obiektów energetyki jądrowej, a po rozpoczęciu ich eksploatacji operatorzy, posiadający doświadczenie i wiedzę niezbędną do budowy i eksploatacji takich obiektów oraz odpowiednie zasoby finansowe.