Szwajcaria

 • w Szwajcarii znajduje się pięć reaktorów jądrowych generujących około 40% krajowej energii elektrycznej
 • pierwszy komercyjny reaktor został oddany do eksploatacji w 1969 roku
 • społeczeństwo szwajcarskie potwierdziło w refereundum znaczącą rolę energetyki jądrowej jako źródła wytwarzania energii

Legislacja:

1. Konstytucja

 • poprawka do konstytucji ustanawiająca od 1957 roku wyłączność jurysdykcyjną Federacji w zakresie legislacji atomowej
 • ww. wyłączność została zatwierdzona w drodze referendum narodowego poprzez głosowanie w poszczególnych kantonach

2. Prawo atomowe z 2003 roku (Kernenergiegesetz)

 • kontrpropozycja rządowa wobec inicjatyw społecznych z 1998 roku dotyczących wycofania starych i zapobiegania budowy nowych elektrowni jądrowych (tzw. „Phase-out Nuclear” oraz „Moratorium Plus” – ostatecznie powszechne referendum odrzuciło obie inicjatywy społeczne)
 • prawo atomowe dopuszcza komercyjne wykorzystywanie energii jądrowej, jadnakże w przypadku budowy nowej elektrowni jądrowej wprowadza swoistą procedurę konsultacyjną poprzedzającą wydanie przez Radę Federalną pozwolenia ramowego (Rahmenbewilligung)
 • pozwolenie ramowe jest warunkiem koniecznym wydania pozwolenia na budowę lub eksploatację elektrowni jądrowej
 • pozwolenie na budowę (Baubewilligung) oraz pozwolenie na eksploatację (Betriebsbewilligung) wydawane są przez Federalny Departament ds. Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji
 • dla wydania ww. pozwoleń niezbędne jest spełnienie szeregu przesłanek
 • podmioty, które uzyskały pozwolenie na eksploatację są odpowiedzialne za bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni jądrowej
 •  konkretnych przypadkach szwajcarskie prawo atomowe przewiduje zmianę, przeniesienie, cofnięcie oraz kasację pozwolenia ramowego
 • szwajcarskie prawo atomowe przewiduje możliwość prewencyjnego zamknięcia przez Radę Federalną elektrowni jądrowej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności
 • ponadto prawo atomowe odnosi się do zagadnień związanych mi.n. z gospodarowaniem odpadami radioaktywnymi