Badania jądrowe i rozpowszechnianie informacji


1.  Rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011)   

Sprostowanie do rozporządzenia 1908/2006

2. Rozporządzenie (EURATOM) nr 3 w sprawie wykonania art. 24 Traktatu Euratom

rozporządzenie nr 3 ustala stopnie tajności oraz środki bezpieczeństwa mające zastosowanie w odniesieniu do informacji uzyskanych przez Wspólnotę lub przekazanych przez Państwa Członkowskie, które są objęte przez art. 24 i 25 Traktatu Euratom.

Informacje takie są zwane: Informacjami Niejawnymi Euratom („INE”).