Ochrona zdrowia pracowników i ludności przed promieniowaniem jonizującym

Ochrona zdrowia pracowników i ludności przed promieniowaniem jonizującym


1. Rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 1493/93 z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między Państwami Członkowskimi

 

  • Posiadacz źródeł zamkniętych lub odpadów radioaktywnych, który zamierza przesłać takie źródło lub odpady czy zlecić dokonanie takiej przesyłki, ma obowiązek uzyskać wcześniej pisemną deklarację odbiorcy substancji radioaktywnych w Państwie Członkowskim miejsca przeznaczenia

 

  • Deklaracja powinna być składana za pomocą standardowych dokumentów określonych w załącznikach I i II rozporządzenia 1493/93

2. Rozporządzenie Komisji (EURATOM) nr 770/90 z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego pasz w następstwie wypadku jądrowego lub wszelkich innych przypadków pogotowia radiologicznego

3. Rozporządzenie Komisji (EURATOM) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego


4. Rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (tekst skonsolidowny)