Inwestycje

Zgodnie z art. 41 Traktatu Euratom, osoby i przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową wymienioną w załączniku II do Traktatu Euratom (zob. poniżej) przekazują Komisji projekty inwestycyjne dotyczące nowych instalacji, wymiany lub przebudowy istniejących (zob. rozporządzenie 1209/2000 poniżej); rodzaj i zakres projektów, które należy przedłożyć, wyznacza się według kryteriów określonych przez Radę na wniosek Komisji (zob. rozporządzenie 2587/1999 poniżej).

ZAŁĄCZNIK II

DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA WYMIENIONA W ART. 41 TRAKTATU EURATOM

 1. Wydobycie rud uranu i toru.
 2. Wzbogacanie tych rud.
 3. Chemiczne przetwarzanie i rafinacja koncentratów uranu i toru.
 4. Przygotowanie paliw jądrowych w dowolnej formie.
 5. Wytwarzanie jądrowych elementów paliwowych.
 6. Produkcja sześciofluorku uranu.
 7. Produkcja wzbogaconego uranu.
 8. Przetwórstwo napromienionych paliw w celu wydzielenia niektórych lub wszystkich zawartych w nich pierwiastków.
 9. Produkcja moderatorów reaktorowych.
 10. Produkcja cyrkonu bez hafnu lub jego związków.
 11. Reaktory jądrowe wszystkich typów wykorzystywane do wszelkich celów.
 12. Urządzenia do przemysłowego przetwórstwa odpadów radioaktywnych, zainstalowane dla dowolnych rodzajów działalności wymienionych na niniejszej liście.
 13. Instalacje półprzemysłowe przygotowujące budowę zakładów zaangażowanych w dowolną działalność wymienioną w punktach 3-10.

 

1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r.

 •  Procedury przekazywania określone w art. 41 Traktatu Euratom

Projekty inwestycyjne dotyczące nowych instalacji, jak również wymiany lub przebudowy, które spełniają kryteria co do rodzaju i wielkości określone w rozporządzeniu 2587/1999 (zob. poniżej), powinny być przekazywane Komisji za pomocą formularza, którego wzór jest załączony do rozporządzenia 1209/2000.


2. Rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 2587/1999 z dnia 2 grudnia 1999 r.

 • Projekty inwestycyjne przekazywane Komisji zgodnie z art. 41 Traktatu Euratom

Rodzaj projektów inwestycyjnych:

Projekty inwestycyjne dotyczące:

 

 • tworzenia zdolności produkcyjnej;
 • ilościowego i jakościowego utrzymania zdolności produkcyjnej;
 • bezpośredniego zwiększenia zdolności produkcyjnej;
 • bezpośredniego podniesienia produktywności;
 • poprawy jakości produkcji;
 • tworzenia instalacji do zagospodarowania zużytego paliwa lub odpadów radioaktywnych, włącznie z przetwarzaniem, magazynowaniem czasowym i ostatecznym i/lub usunięciem;


Zakres informacji o projektach:

Informacja o projektach powinna zawierać i ograniczać się do szczegółowych informacji wymaganych w dyskusji pomiędzy Komisją a inwestorem (o której mowa w art. 43 Traktatu Euratom) w szczególności wszystkie informacje dotyczące:

 

 • typu produktów lub działalności i zdolności produkcyjnych i magazynowych;
 • całkowitych wydatków bezpośrednio obciążających rozpatrywany projekt;
 • prawdopodobnego okresu wymaganego dla realizacji projektu;
 • perspektywy co do wymaganych dostaw i eksploatacji instalacji

Progi kwotowe skutkujące obowiązkiem informacyjnym:

 • określone są w załączniku do rozporządzenia 2587/1999 (np. dla nowych reaktorów jądrowych – 100 mln euro)

Terminy na przekazanie projektów inwestycyjnych:

Komisji (obligatoryjnie) oraz zainteresowanym Państwom Członkowskim (jedynie do celów informacyjnych):

 • nie później niż 3 miesiące przed zawarciem pierwszej umowy z dostawcami lub 3 miesiące przed rozpoczęciem prac (w przypadku, gdy prace ma prowadzić przedsiębiorstwo dysponujące własnymi zasobami)
 • Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, może zmienić ten termin