Pozostałe akty prawne oraz dokumenty strategiczne i planistyczne

 • ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. (t.j. Dz.U.z 2009 r., Nr 27, poz. 162),
 • Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 79/409/EWG (DzU.UE.L.79.103.1 z dnia 25 kwietnia 1979 r., z późn. zm,),
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7 z dnia 22 lipca 1992 r. 92.206.7, z późn. zm.),
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 14, poz. 98),
 • Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17),
 • Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r (Dz.U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263, z późn. zm.),
 • Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L.02.189.12 z dnia 18.07.2002 r., z późn. zm.),
 • Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóreprzedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U.UE.L.85.175.40 z dnia 5 lipca 1985 r., z późn. zm.),
 • Dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U.UE.L.03.41.26 z dnia 14 lutego 2003 r.),
 • Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca Dyrektywę 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre skutków publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz.U.L.73 z dnia 14 marca 1997 r.),
 • Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110),
 • Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U.UE. L.06.264.13 z dnia 25 września 2006 r.),
 • Konwencja w Aarhus dn. 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. Nr 78, Poz. 706),
 • Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia. 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U.UE.L03.156.17z dnia 25 czerwca 2003 r.)

Dokumenty strategiczne i planistyczne

 • Polityka ekologiczna państwa,
 • Strategia Rozwoju Województwa ,
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa,
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Wojewódzki, powiatowy i gminny program ochrony środowiska,
 • Krajowy program gospodarki odpadami,
 • Wojewódzki, powiatowy i gminny program gospodarki odpadami,
 • Program ochrony przed hałasem,
 • Program ochrony powietrza.