Kwalifikacja elektrowni jądrowej

Budowa elektrowni jądrowej jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573, z poźn. zm.) inwestycja ta kwalifikuje się jako przedsięwzięcie, które wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 4 – elektrownie jądrowe lub inne reaktory jądrowe, z wyjątkiem instalacji badawczych służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub paliworodnych o mocy nieprzekraczającej 1 kW przy ciągłym obciążeniu termicznym).