Prawo unijne

W dziale Rozporządzenia Rady:

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Wersja skodyfikowana), Dz. Urz. KE L 201/1 z 30 lipca 2008 (pdf)

Rozporządzenie Rady (EURATOM) Nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiający instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, Dz. Urz. KE L 81/1 z 22.3.2007 (pdf)

Rozporządzenie Rady (Euratom) Nr 1493/93 z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między Państwami Członkowskimi, Dz. Urz. WE L 148/1 z 19.6.1993, PL.ES rozdz. 12, t. 01, s. 155 (pdf)

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Dz. Urz. WE L 82/1 z 29.3.1990, PL.ES rozdz. 11, t. 17, s. 78 (pdf)

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2219/89 z dnia 18 lipca 1989 r. w sprawie specjalnych warunków wywozu środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, Dz. Urz. WE L 211/4 z 22.7.1989, PL.ES rozdz. 11, t. 16, s. 342 (pdf)

Rozporządzenie Rady (Euratom) Nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego, Dz. Urz. WE L 371/11 z 30.12.1987, PL.ES rozdz. 15, t. 01, s. 333 (pdf)

Rozporządzenie Rady (Euratom) Nr 2218/89 z dnia 18 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego, Dz. Urz. WE L 211/1 z 22.7.1989, PL.ES rozdz. 15, t. 01, s. 363 (pdf)

 

W dziale Rozporządzenia Komisji:

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1635/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Dz. Urz. UE L 306/3 z 7.11.2006, (pdf)

Rozporządzenie Komisji (Euratom) Nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom, Dz. Urz. UE L 54/1 z 28.2.2005,                  (pdf)

Rozporządzenie Komisji (Euratom) Nr 770/90 z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego pasz w następstwie wypadku jądrowego lub wszelkich innych przypadków pogotowia radiologicznego,Dz. Urz. WE L 83/78 z 30.3.1990, PL.ES rozdz. 15, t. 01, s. 379 (pdf)

Rozporządzenie Komisji (Euratom) Nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego, Dz. Urz. WE L 101/17 z 13.4.1989, PL.ES rozdz. 15, t. 01, s. 347 (pdf)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego, Dz. Urz. WE PL.ES rozdz. 1, t. 21, s. 55 (pdf)

 

W dziale Dyrektywy Rady:

Dyrektywa Rady 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, Dz. Urz. UE L 199/48 z 2.8.2011 (pdf)

Dyrektywa Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, Dz. Urz. UE L 172/18 z 2.7.2009 (pdf)

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, Dz. Urz. UE L 260/40 z 3.10.2009 (pdf)

Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, Dz. Urz. UE L 337/21 z 5.12.2006 (pdf)

Dyrektywa Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych, Dz. Urz. WE L 346/57 z 31.12.2003, PL.ES rozdz. 15, t. 7, s. 694 (pdf)

Dyrektywa Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylająca dyrektywę 84/466/Euratom, Dz. Urz. WE L 180/22 z 9.7.1997, PL.ES rozdz. 15, t. 3, s. 332 (pdf)

Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, Dz. Urz. WE L 159/1 z 29.6.1996, PL.ES rozdz. 05, t. 2, s. 291 (pdf)

Dyrektywa Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar, Dz. Urz. WE L 35/24 z 12.2.1992, PL.ES rozdz. 15, t. 2, s. 90               (pdf)

Dyrektywa Rady 90/641/Euratom z dnia 4 grudnia 1990 w sprawie praktycznej ochrony pracowników zewnętrznych, narażonych na promieniowanie jonizujące podczas pracy na terenie kontrolowanym, Dz. Urz. WE L 349/21 z 13.12.1990, PL.ES rozdz. 05, t. 1, s. 405 (pdf)

Dyrektywa Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane, oraz działaniach, jakie należy podjąć w przypadku pogotowia radiologicznego, Dz. Urz. UE L 357/31 z 7.12.1989, PL.ES rozdz. 15, t. 1, s. 366 (pdf)

Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane, oraz działaniach, jakie należy podjąć w przypadku pogotowia radiologicznego, Dz. Urz. UE L 179/23 z 11.7.2012 (pdf)

 

W dziale Decyzje Rady:

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach wdrażania programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013) (2012/95/Euratom), Dz. Urz. UE L 47/40 z 18.2.2012 (pdf)

Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (87/600/Euratom), Dz. Urz. WE L 371/76 z 30.12.1987, PL.ES rozdz. 15, t. 01, s. 337 (pdf)

Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego, Dz. Urz. UE L 220/31 z 25.8.2007 (pdf)

 

W dziale Decyzje Komisji

Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EURDEP) (2010/398/Euratom), Dz. Urz. UE L 182/15 z 16.7.2010 (pdf)

Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 793) (2008/312/Euratom), Dz. Urz. UE L 107/32 z 17.4.2008 (pdf)

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/312/Euratom z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom, Dz. Urz. UE L 343/149 z 23.12.2011 (pdf)

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami (2007/530/Euratom), Dz. Urz. UE L 195-44 z 27.7.2007 (pdf)

 

W dziale Zalecenia Komisji

Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom (22010/635/Euratom), Dz. Urz. UE L 279/36 z 23.10.2010 (pdf)

Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785) (2009/120/Euratom), Dz. Urz. UE L 41/17 z 12.2.2009 (pdf)

Zalecenie Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów wywozu odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego do krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7570) (2008/956/Euratom), Dz. Urz. UE L 338/69 z 17.12.2008 (pdf)

Zalecenie Komisji z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych (2006/851/Euratom), Dz. Urz. UE L 330/31 z 28.11.2006 (pdf)

Zalecenie Komisji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych do stosowania rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005 w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5127) (2006/40/Euratom), Dz. Urz. UE L 28/1 z 1.2.2006 (pdf)

Commission Recommendation of 18 December 2003 on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment from nuclear power reactors and reprocessing plants in normal operation (notified under document number C(2003) 4832) (2004/2/Euratom), Dz. Urz. UE L 2/36 z 6.1.2004 (pdf)

Commission Recommendation of 20 December 2001 on the protection of the public against exposure to radon in drinking water supplies (notified under document number C(2001) 4580) (2001/928/Euratom), Dz. Urz. WE L 344/85 z 28.12.2001 (pdf)

Commission Recommendation of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole (notified under document number C(2000) 1299) (2000/473/Euratom), Dz. Urz. WE L 191/37 z 27.7.2000 (pdf)

Commission Recommendation of 15 September 1999 on a classification system for solid radioactive waste (SEC(1999) 1302 final) (1999/669/EC, Euratom), Dz. Urz. WE L 265/37 z 13.10.1999 (pdf)

Commission Recommendation of 21 February 1990 on the protection of the public against indoor exposure to radon (90/143/Euratom), Dz. Urz. WE L 80/26 z 27.3.1990 (pdf)