Zmiany legislacyjne

Prawo atomowe

Ustawa Prawo atomowe wprowadziła jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce. Ustawa reguluje tryb wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, w tym zezwoleń dotyczących lokalizacji, projektowania (przy czym tutaj nie przewiduje się wydawania zezwolenia, określono jedynie podstawowe wymogi jakie powinien spełniać projekt), budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych, a także lokalizacji i budowy składowisk odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Akt reguluje też kwestie ochrony fizycznej, ewidencji materiałów jądrowych, gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, szkoleń i nadawania uprawnień pracownikom, oceny sytuacji radiacyjnej kraju i postępowania w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

W ustawie zobowiązano inwestora do przeprowadzania, przed wystąpieniem do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, analiz bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, z uwzględnieniem czynnika technicznego i środowiskowego. Inwestor musi poddać przeprowadzone analizy bezpieczeństwa weryfikacji. Wyniki analiz bezpieczeństwa są podstawą do opracowania wstępnego raportu bezpieczeństwa, przedstawianego Prezesowi PAA wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Kierownik jednostki organizacyjnej eksploatującej obiekt jądrowy został obciążony obowiązkiem przeprowadzania ocen okresowych bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego. Zatwierdzenie przez Prezesa PAA raportu z przeprowadzonej oceny okresowej będzie warunkiem dalszej eksploatacji obiektu jądrowego.

Wprowadzono system finansowania końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacji obiektu jądrowego.

Niedawno weszła w życie uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmieniająca m.in. ustawę Prawo atomowe. Nowelizacja ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, wdraża bowiem do prawa krajowego przepisy dyrektywy Rady, ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dyrektywa Rady 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 2011 roku). Nowelizacja wprowadza tzw. regułę odpowiedzialności zanieczyszczającego, co oznacza że za odpady i ich zagospodarowanie odpowiada ten, kto je wytworzył, czyli np. operator elektrowni jądrowej.

Ustawa inwestycyjna

Równie istotną, będącą uzupełnieniem ustawy Prawo atomowe pozostaje ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (zwana „ustawą inwestycyjną”). Nacisk w tej ustawie położony został na unormowanie procesu inwestycyjnego dotyczącego obiektów energetyki jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Celem ustawy było stworzenie klarownych i stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć związanych z budową w Polsce obiektów energetyki jądrowej, tak aby możliwe było prowadzenie efektywnej działalności w tym zakresie.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących – tekst jednolity.