Międzyresortowy Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej

9 września 2009r. Premier Donald Tusk powołał Międzyresortowy Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. Ma on być platformą współpracy wszystkich podmiotów i instytucji zaangażowanych w projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Do zadań Zespołu należy m.in.:

  • formułowanie wniosków dotyczących udziału energetyki jądrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym
  • przeprowadzanie analiz obowiązujących regulacji prawnych oraz formułowanie opinii w zakresie dostosowania prawa do wymagań i potrzeb wynikających z wdrażania energetyki jądrowej
  • proponowanie rozwiązań w zakresie organizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów energetyki jądrowej

W skład Zespołu wchodzą:

  • Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej,
  • Główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego,
  • przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz ministerstw Infrastruktury, Finansów, Zdrowia, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki.
  • Przewodniczący Zespołu będzie przedstawiał do 31 marca każdego roku roczne sprawozdania Prezesowi Rady Ministrów.

W skład Zespołu wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z następujących ministerstw: Zdrowia, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Środowiska, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, oraz Administracji i Cyfryzacji. Członkami Zespołu są także Prezesi: Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej odbyło się 3 listopada 2009 r. w Ministerstwie Gospodarki.