ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:


1. Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz.U.2004.257.2573

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska:


2. Poziomy niektórych substancji w powietrzu. Dz.U.2008.47.281   

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r.


3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Dz.U 2007.120.826

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.


4. Standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi. Dz.U.2002.165.1359

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.

 

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o odpadach:

5. Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalne metody ich odzysku. Dz.U.2006.75.527

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r.


6. Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Dz.U.2005.186.1553

 • rozporządzenie zmieniające Ministra Gospodarki z 12 czerwca 2007 r.
 • rozporządzenie zmieniające Ministra Gospodarki z 24 lutego 2006 r.
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r.


7. Warunki, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne. Dz.U.2004.128.1347

 • rozporządzenie zmieniające Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r.


8. Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Dz.U.2003.61.549

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r.


9. Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Dz.U.2002.220.1858

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2002 r.


10. Katalog odpadów. Dz.U.2001.112.1206

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody:

11. Gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U.2004.220.2237

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r.


12. Gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz.U.2004.168.1764

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.


13. Typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 Dz.U.2005.94.795,

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r.

 

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo wodne:

14. Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Dz.U.2009.27.169,

 • rozporządzenie zmieniające Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r.
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.


15. Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych Dz.U.2002.176.1455,

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r.

 

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo atomowe:

16. Udzielanie zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego Dz.U.2008.219.1402,

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 pażdziernika 2008 r.


17. Warunki przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła Dz.U.2007.131.911,

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia  20 lutego 2007 r.


18. Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego Dz.U.2006.140.994,

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r.


19. Plany postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych Dz.U.2005.20.169,

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2005 r.


20. Informacja wyprzedzająca dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego Dz.U.2004.102.1065,

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.


21. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym. Dz.U.2004.102.1064,

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 27 kwietnia 2004 r.


22. Szczegółowe zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu Dz.U.2002.241.2094,

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r.