USTAWY

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j., Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251),
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r.  Nr 162. poz. 1568., z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j., Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019).