LEGISLACJA

Elektrownia jądrowa oddziaływać będzie na środowisko zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i jej likwidacji. Przy realizacji inwestycji związanej z budową elektrowni jądrowej kierować się należy regulacjami opisanymi w szeregu aktów prawnych i dokumentów. Wymienionymi aktami prawnymi posługiwać się należy podczas przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym podczas przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji.

  1. USTAWY
  2. ROZPORZĄDZENIA
  3. POZOSTAŁE AKTY PRAWNE ORAZ DOKUMENTY STRATEGICZNE I PLANISTYCZNE
  4. PRAWO ATOMOWE