Raport o oddziaływaniu elektrowni na środowisko

Standardowy zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko określa art. 66  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z poźn. zm.).

Przy analizie oddziaływania na środowisko inwestycji typu budowa elektrowni jądrowej należy szczególnie przeanalizować następujące oddziaływania:

Na etapie budowy wpływ na:

 •           glebę i podłoże skalne, wody gruntowe,
 •           florę, faunę i obszary chronione,
 •           poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza,
 •           ruch pojazdów,
 •           zatrudnienie i sposoby utrzymania ludności,
 •           dobrobyt mieszkańców.


Na etapie eksploatacji wpływ na:

 •           jakość powietrza i klimat,
 •           zasoby wodne, florę i faunę wodną oraz na rybołówstwo,
 •           glebę i podłoże skalne, wody gruntowe,
 •           florę, faunę i obszary chronione,
 •           zagospodarowanie przestrzenne, zabudowę i krajobraz,
 •           poszczególnych obywateli i społeczeństwo.

A także oddziaływania:

 •           powstałe w wyniku produkcji odpadów i produktów ubocznych oraz ich zagospodarowania,
 •           związane z ruchem pojazdów,
 •           powstałe w sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych,
 •           związane z demontażem bloku energetycznego,
 •           wynikające z wytwarzania i transportu paliwa jądrowego,
 •           przedsięwzięć powiązanych z inwestycją,
 •           związane z niepodejmowaniem realizacji inwestycji (wariantem zerowym).